Xi Ma La Ya Shan A  
     Shi Shui Wen Nuan De Jia
     Hu Shui Ping Ru Jing A
     Zhao Liang Suan Tian Ku La

     Tai Yang Fu You Chen A
     Liu Guo Duo Shao Hai Ba
     Yue Liang Yuan You Wan A
     Kan Tou Qiu Dong Chun Xia

     You Ge La Ma Chu Jia, A
     You Ge Gu Niang Hui Jia
     Nyu Hai Xin Li You Ge Ta, Ku Bian Tian A
     La Ma Yan Li Mei You Hua, Se Bian Kong A

     Zou Ma Kan Hua Wei Xiao Zhan* Hua
     Ge You Ge Tian Ya
     You Ai De Ren Zui Mei Li A
     Wang Ai De Ren Bi Gao Yuan Hai Gao A

     Fu Yun Gao Gao Gua A
     Zai Gao Ye You Ding A
     Shan Meng Hai Shi De Hua
     Chao Yue Xi Bo Li Ya

     Wei Xiao
	 Zhan* Shui De Hua
     Zou Ma
     Kan Shui De Tian Ya
*: In the song Kelly Chan pronounces the character as "Zhan". It should be pronounced as "Nian" in standard Mandarin.

Pin Yin presentaion of the Chinese lyrics "The Touch". For the music file, Chinese lyrics and its English translation, go to The Touch.


Back to The Touch   Back to Movie Index