True Legend

Images
(click to enlarge)Su Can
(Vincent Zhao)

Yuan Ying
(Zhou Xun)

Sister Yu
(Michelle Yeoh)

Yuan Lie
(Andy On)

Tie Ji
(Jiang Luxia)


White Beard Man
(Gordon Liu)

Su Wankun
(Bryan Leung)

Tie Nan
(Will Liu)

God of Martial Arts
(Jay Chou)

Ma Qingfeng
(Guo Xiaodong)


Feng-Er
(Sun Hanwen)

Bandit Leader
(Cung Le)

General
(Xiang Zuo)

Drunkard Immortal
(Jay Chou)

Anton
(David Carradine)Back to: True Legend   Film Index