Ru Guo Shi Qu Shi Ku
     Ni Hai Pa Bu Pa Fu Chu
     Ru Guo Zhui Luo Shi Ku
     Ni Hai Yao Bu Yao Xing Fu
     Ru Guo Mi Luan Shi Ku
     Zai Kai Shi Hai Shi Jie Su
     Ru Guo Zhui Qiu Shi Ku
     Zhe Shi Jian Qiang Hai Shi Zhi Mi Bu Wu

     Ru Guo Fen Li Shi Ku
     Ni Yao Ba Ku Xiang Shui Su
     Ru Guo Cheng Nuo Shi Ku
     Zhen Qing Yao Bu Yao Liu Lu
     Ru Guo Chi Xin Shi Ku
     Nan Dao Ai Ben Shi Cuo Wu
     Ru Guo Xiang Ai Shi Ku
     Zhe Shi Shang De Zhen Qing Ta Zai He Chu

     [Hao Duo Shi Qing Zong Shi Hou Lai Cai Kan Qing Chu
     Ran Er Wo Yi Jing Zhao Bu Dao Lai Shi De Lu
     Hao Duo Shi Qing Dang Shi Yi Dian Ye Bu Jue De Ku
     Jiu Suan Shi Ku Wo Xiang Wo Ye Bu Hui Zai Hu ]

     [Hao Duo Shi Qing Zong Shi Hou Lai Cai Kan Qing Chu
     Ran Er Wo Yi Jing Zhao Bu Dao Lai Shi De Lu
     Hao Duo Shi Qing Dang Shi Yi Dian Ye Bu Jue De Ku
     Jiu Suan Shi Ku Wo Xiang Wo Ye Bu Zai Hu ]


Pin Yin presentaion of Michelle's singing "Love Is Like A Shooting Star" (Mandarin version: Ai Si Liu Xing).
For the music file, Chinese lyrics and its English translation, go to Love Is Like A Shooting Star


Back to Butterfly & Sword   Film Index